HSS Media Ab
Användarvillkor


Avser villkor gällande prenumerationer, utdelning, betalning och dataskydd


Allmänt

Prenumerationsalternativ

Perioder och betalningsvillkor

Faktureringstillägg

E-faktura

Prenumeration med betalkort

Uppsägning av prenumeration

Studierabatt

Uppehåll och adressändring

Distributionen

Lagring av information

Konsumentskyddslagen


Allmänt

Dessa användarvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan prenumeranten (nedan kallad kunden) och HSS Media Ab:s publikationer; Vasabladet, Österbottens Tidning eller Syd-Österbotten (nedan kallad tidningen), samt eventuella bilagor eller andra instick som levereras med dem. Förutom dessa villkor tillämpas tvingande lagar och förordningar, allmän praxis i branschen samt sådant som eventuellt skilt har avtalats mellan kunden och tidningen.

Dessa villkor gäller från ovanstående datering och tillsvidare. Gällande villkor finns utsatta på tidningens webbplats under rubriken “Användarvillkor”.

Mot erlagd prenumerationsavgift har kunden rätt att erhålla samtliga nummer av den tidningsprodukt (typ och tidsperiod) som är prenumererad. Vasabladet och Österbottens Tidning är 6-dagarstidningar medan Syd-Österbotten är en 3-dagarstidning. Undantag gäller för vissa helgdagar och dagar i anslutning till helg. Information om våra tidningars utgivningsdagar finns på våra webbsidor, som hittas via denna länk.

Prenumerationsavgifterna fastställs vanligen för ett år i taget så att de nya prislistorna träder i kraft för prenumerationsperioder som startar efter årsskiftet, men prisjusteringar kan också ske vid andra tidpunkter på året. Priset för prenumerationen är det pris som gäller när prenumerationsperioden börjar. Det betyder att tidningen har rätt att uppbära den nya avgiften när en ny period börjar, utan att särskilt meddela kunden. Ifall kunden inte godkänner den nya avgiften har han rätt att säga upp sin prenumeration. Om prenumerationen sägs upp på denna grund, har tidningarna rätt att fakturera levererade, obetalda tidningar enligt senast gällande prenumerationspris.

Prenumerationsalternativ

Man kan välja mellan tre olika produktalternativ: Papperstidning, Papperstidning helg eller e-tidning.

E-tidningen kan kan kopplas till högst två e-postadresser inom hushållet som kan användas av högst 4 enheter per dag.

Tidningar med färre än 6 utgivningsdagar per vecka erbjuder inte helgpaket.

Perioder och betalningsvillkor

Prenumeration med pappersfaktura eller e-faktura

Prenumerationsfakturan innehåller prisalternativ för 2, 3, 6 eller 12 månaders prenumeration. Kunden får själv fritt välja prisalternativ vid varje betalning. Prenumerationen är bindande under hela perioden som kunden har betalat för. Det kommer en förnyelseförfrågan i form av en faktura ca 1 månad innan pågående prenumeration går ut. Om kunden betalar denna faktura förnyas prenumerationen med de prisvillkor och alternativ som finns på fakturan. Om förnyelsefakturan lämnas obetald påminner vi med ytterligare ett SMS eller e-postmeddelande om att prenumerationen avbryts vid utgången av perioden. Detta förutsätter att kunden har meddelat sin e-postadress eller sin mobilnummer.

Prenumerationskampanjer är oftast bestämda till en viss period för ett fast pris, varefter det kommer en förnyelseförfrågan i form av en frivillig faktura. Om kunden betalar denna faktura förnyas prenumerationen med de prisvillkor och alternativ som finns på fakturan. Tidningen har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall kunden har en obetald skuld till någon tidning inom HSS Media Ab.

Faktureringstillägg

På pappersfakturor tillkommer ett faktureringstillägg på 5€. Faktureringstillägg tillkommer inte på e-faktura eller månatlig betalning med kredit- eller debitkort. Läs mera under rubriken “E-faktura”, samt “Prenumeration med betalkort”.

E-faktura

Beställning av e-faktura sker via nätbank genom att göra ett e-faktureringsavtal med HSS Media.

 1. Logga in i nätbanken och gå till e-faktura beställning.
 2. Välj HSS Media som e-fakturerare och NY E-FAKTURA som betalningsorsak ( faktureringsgrund).
 3. Som identifieringsuppgift anges betalarens personliga e-faktura ID som framgår från senaste pappersfaktura eller fås genom att kontakta vår kundservice.
 4. Välj alternativ för betalning (se “E-fakturans betalningssätt” under Bankens Tjänster nedanför.)
 5. Godkänn beställningen.

Efter att vi har mottagit e-fakturabeställning skickar vi nästa faktura som e-faktura.

E-fakturan kan ses som en bild i nätbanken.

Våra e-fakturor skickas ut med antagande att prenumerationen gäller för en 12-månaders period. Kortare alternativ framgår ur e-fakturan, och kan väljas genom att ändra beloppet på betalningen, enligt prenumerationspriset för vald period.

 

Bankens tjänster:

E-fakturans betalningssätt

Bankerna erbjuder vanligtvis tre alternativa sätt hur ditt bankkonto debiteras för varje e-faktura som kommer in. Du väljer det som passar dig bäst:

 1. Du skall alltid bekräfta varje betalning separat (med ett nyckeltal, som vanligt)
 2. Betalningen debiteras automatiskt från ditt konto, utan separat bekräftelse
 3. Betalningen debiteras automatiskt från ditt konto upp till högst den eurosumma du angivit

 

Meddelanden

I nätbanken kan du också be banken skicka ett textmeddelande eller e-post till Dig när Du fått en ny e-faktura till nätbanken. Tjänsten är oftast avgiftsbelagd

 

Allmänna fördelar med e-faktura:

 1. Du behöver inte själv mata in uppgifter om betalningarna
 2. Du betalar fakturorna med ett par knapptryck
 3. Dina e-fakturor arkiveras i din nätbank och finns kvar om du senare vill se dem
 4. Du slipper hantera pappersfakturor
 5. Många leverantörer förser pappersfakturor med en faktureringsavgift, medan e-fakturan oftast är ett kostnadsfritt alternativ.

Prenumeration med betalkort

Man kan även registrera sitt kredit- eller debitkort för månatlig debitering. Kortet bör vara aktiverat för näthandel. Månadsprenumerationen debiteras automatiskt tills kunden väljer att avbryta den genom att kontakta kundservice. Kunden bör även uppdatera kortets uppgifter när det förnyas. Detta kan enkelt göras under “Hantera uppgifter” på vår webbsida.

Uppsägning av prenumeration

Vid uppsägning under avtalsperioden kan den återstående delen av saldot kostnadsfritt överföras på en tredje person. I övriga fall löper prenumerationen avtalsperioden till slut.

Eventuella återbetalningar av prenumerationsavgifter görs enbart vid dödsfall, då återbetalningen görs till den avlidne kundens dödsbo. Tidningen har rätt att avbryta prenumerationen ifall prenumerationsavgiften inte erläggs inom utsatt tid. För utdelade men obetalda tidningsexemplar har tidningen rätt att uppbära en summa som motsvarar priset för dessa samt därtill en skälig faktureringsavgift.

 

Mot erlagd prenumerationsavgift har kunden rätt att erhålla samtliga nummer av den tidningsprodukt (typ och tidsperiod) som är prenumererad. Vasabladet och Österbottens Tidning är 6-dagarstidningar medan Syd-Österbotten är en 3-dagarstidning. Undantag gäller för vissa helgdagar och dagar i anslutning till helg. Information om våra tidningars utgivningsdagar finns på våra webbsidor, som hittas via denna länk.

 

Prenumerationsavgifterna fastställs vanligen för ett år i taget så att de nya prislistorna träder i kraft för prenumerationsperioder som startar efter årsskiftet, men prisjusteringar kan också ske vid andra tidpunkter på året. Priset för prenumerationen är det pris som gäller när prenumerationsperioden börjar. Det betyder att tidningen har rätt att uppbära den nya avgiften när en ny period börjar, utan att särskilt meddela kunden. Ifall kunden inte godkänner den nya avgiften har han rätt att säga upp sin prenumeration. Om prenumerationen sägs upp på denna grund, har tidningarna rätt att fakturera levererade, obetalda tidningar enligt senast gällande prenumerationspris.

Studierabatt

Tidningen beviljar studierabatt åt heltidsstuderande som bor i eget hushåll och prenumererar tidningen till den adressen. Studierabatten är 50% från normal prislista på E-tidningen och Helgprenumerationen, samt 30% på Papperstidningen. För att beviljas studierabatt bör kunden visa upp eller skicka kopia på ett giltigt studiekort.

Uppehåll och adressändring

Kunden har rätt att ta uppehåll i sin prenumeration på papperstidningen (Papperstidningen och helgpaketet). Alternativt kan kunden tillfälligt flytta sin prenumeration till en annan adress

eller ta ett distributionsuppehåll (endast digital tillgång), genom att minst 2 arbetsdagar på förhand meddela om detta till tidningens kundtjänst. Uppehåll eller tillfällig adressändring

måste gälla minst en vecka och högst tre månader. Uppehåll på en digital prenumeration är inte tillåtet.

Tidningen har rätt att uppbära en skälig avgift för hanteringen av detta och denna avgift debiteras kundens bank- eller kreditkort. Detta gäller vid Basic-prislistan.

Ifall adressändringen sker från utlandet till tillfällig adress inom Finland är bolaget inte skyldigt att reducera priset för den tillfälliga distributionen inom Finland.

Distributionen

På de orter där det finns morgondistribution att tillgå till skälig kostnad och förutsatt att tidningen kostnadseffektivt kan transporteras till utdelningsorten så att den hinner med i utdelningen, delas tidningen på morgonen. På övriga områden delas tidningen med den vanliga dagsposten eller på annat lämpligt sätt. Ifall tidningen delas med den vanliga dagsposten kan veckoslutstidningen, beroende på området, delas i kastlådor som finns utplacerade i byarna.

I Österbotten strävar tidningen till att kunna erbjuda morgondistribution på de områden där det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart och där det finns minst 4 prenumeranter per kilometer utdelningsrutt.

Utanför tidningens spridningsområde i Österbotten levereras tidningen med normal dagspost vanligen dagen efter utgivningsdagen och veckoslutstidningarna (lö–sö) likaledes med dagspost under början av följande vecka.

Oavsett vilket distributionssätt som används är prenumerationspriset det samma inom Finland och kunden har inte rätt till nedsatt pris på grund av långsam eller dålig distribution.

För utlandsprenumerationer debiteras ett högre pris. Utlandstidningarna levereras på snabbast möjliga sätt, med hänsyn till kostnadseffektivitet.

Kunden har rätt att få varje tidningsnummer som utkommer under prenumerationsperioden. På de områden där tidningen distribueras med dagspost levereras ersättande tidning i första hand med följande dags post alternativt som skild postförsändelse i efterskott.

Alla dylika efterleveranser kan endast ske på ett sätt som är rimligt i förhållande till tidningens styckepris. Ersättande tidning kan också hämtas på tidningarnas kundtjänst under kontorstid. Om det inte går att arrangera så att kunden får sin uteblivna tidning så kan prenumerationen förlängas med den tid som tidningen uteblivit dock högst en vecka förutsatt att kunden reklamerar de uteblivna tidningarna inom 14 dagar.

Kunden ansvarar för att utdelaren eller distributionsbilen har fri passage till postlucka, -låda eller annat avlämningsställe och att kundens adress och namn finns tydligt angivet på dessa samt att det finns tillräckligt med utrymme för att avlämna tidning. Ifall tidningen levereras till en av tidningarna uppsatt lådpunkt behöver den inte förses med mottagarens namn.

Tidningen svarar på inget sätt för indirekt skada som uppkommit av utebliven eller försenad tidningsleverans, ej heller ansvarar tidningen för tidningar som stjäls från avlämningsställen eller för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t ex naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, strejk, lockout eller avbrott i de allmänna kommunikationerna). I tidningen kan av trycktekniska orsaker förekomma små skillnader i färger, bildkvalitet och motsvarande. Tidningen ansvarar inte för dessa skillnader och sedvanliga brister i dessa berättigar inte kunden till prissänkning eller annan kompensation. Ifall tidningen till väsentliga delar är oläslig har kunden dock rätt att få ett nytt exemplar hemsänt i efterskott.

Lagring av information

Uppgifter om kunden lagras i tidningarnas prenumerations- och kundregister och används för upprätthållande samt skötsel av kundförhållandet. Tidningen har rätt att använda dessa uppgifter för välgrundade behov såsom marknadsföring och olika typer av undersökningar.

Gällande prenumerationer som debiteras automatiskt månadsvis till kundens kreditkort så lagras kundens kortuppgifter inte av HSS Media Ab utan av PayEx som tillhandahåller denna service. Samtidigt bibehålls rätten att varje månad debitera samma kort med gällande prenumerationsavgift till det att kortets giltighet går ut eller tills kunden meddelar att man inte längre vill förnya prenumerationen vid utgången av nästa period.

Konsumentskyddslagen säger

I 6. kap. 13§ konsumentskyddslagen stadgade förhandsuppgifter har getts på denna sida och särskild bekräftelse ges inte.

Enligt 6 kap. 16§ 6 punkten har konsumenten inte ångerrätt vid distansförsäljning om tidningen inte på eget initiativ erbjudit konsumenten prenumerationen per telefon. Ångerrätten gäller prenumeration som erbjudits per telefon av vårt ombud och kan enligt 6 kap. 15§ konsumentskyddslagen annulleras inom 14 dagar efter det att faktura som samtidigt är bekräftelse mottagits.

 

HSS Media Ab Kundservice

Tfn: 06-7848 201 (vardagar kl. 08.00 - 12.00)

E-post: kundservice@hssmedia.fi

 

(Beskrivningen uppdaterad 29.12.2017)