HSS Media Ab
Användarvillkor


Avser villkor gällande prenumerationer, utdelning, betalning och dataskydd


Allmänt

Prenumerationsalternativ

Betalningsvillkor

Faktureringstillägg

E-faktura

Prenumeration med betalkort

Uppsägning av prenumeration

Uppehåll och adressändring

Distributionen

Lagring av information

Konsumentskyddslagen


Allmänt

Dessa användarvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan prenumeranten (nedan kallad kunden) och HSS Media Ab:s publikationer; Vasabladet, Österbottens Tidning eller Syd-Österbotten (nedan kallad HSS Media), samt eventuella bilagor eller andra instick som levereras med dem. Förutom dessa villkor tillämpas tvingande lagar och förordningar, allmän praxis i branschen samt sådant som eventuellt separat har avtalats mellan kunden och HSS Media.

Dessa villkor gäller tillsvidare. 

Priset för en prenumeration bestäms enligt HSS Medias gällande prissättning när prenumerationsperioden börjar. 

Prenumerationsalternativ

Man kan välja mellan fem olika alternativ: Digital bas, Digital, Digital premium, Helg och Komplett.

Samtliga prenumerationsalternativ ovan, förutom Digital bas, kan delas digitalt med en partner i samma hushåll och obegränsat antal egna barn under 21 år.

Betalningsvillkor

Prenumerationen är antingen fortlöpande eller tidsbunden. Den fortlöpande prenumerationen förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft tills tjänsten sägs upp av prenumeranten. Den tidsbundna prenumerationen upphör vid tidsperiodens utgång.

Prenumerationen är bindande under hela perioden som kunden har betalat för. Det kommer en ny faktura ca 1 månad innan pågående prenumeration går ut. Om förnyelsefakturan inte betalas på förfallodagen, påminner vi med ett SMS- och/eller e-postmeddelande. Meddelandet innehåller en länk till fakturan. Obetald prenumerationsfaktura är inte grund för uppsägning.

HSS Media har rätt att driva in obetalda räkningar enligt konsumentskyddslagstiftningen.
Om prenumeranten inte betalar för sin prenumeration senast på förfallodagen har HSS Media Ab rätt att överföra sin fordran till en indrivningsbyrå och/eller avbryta prenumerationen. Vid försenade betalningar har HSS Media Ab rätt att uppbära förseningsränta enligt räntelagen och debitera skäliga kostnader för betalningspåminnelser och indrivning. Därtill kan HSS Media Ab häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om prenumeranten underlåter att betala för prenumerationen trots betalningspåminnelse.

HSS Media har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall kunden har en obetald skuld till någon tidning inom HSS Media Ab.

Faktureringstillägg

På pappersfakturor tillkommer ett faktureringstillägg på 7 €. Faktureringstillägg tillkommer inte på e-faktura eller månatlig betalning med kredit- eller debitkort. Läs mera under rubriken “E-faktura”, samt “Prenumeration med betalkort”.

E-faktura

Beställning av e-faktura sker via nätbank genom att göra ett e-faktureringsavtal med HSS Media.

  1. Logga in i nätbanken och gå till e-faktura beställning.

  2. Välj HSS Media som e-fakturerare och NY E-FAKTURA som betalningsorsak ( faktureringsgrund).

  3. Som identifieringsuppgift anges betalarens personliga e-faktura ID som framgår från senaste pappersfaktura eller fås genom att kontakta vår kundservice.

  4. Välj alternativ för betalning (se “E-fakturans betalningssätt” under Bankens Tjänster nedanför.)

  5. Godkänn beställningen.

Efter att vi har mottagit e-fakturabeställning skickar vi nästa faktura som e-faktura.

E-fakturan kan ses som en bild i nätbanken.

Prenumeration med betalkort

Man kan även registrera sitt kredit- eller debitkort för månatlig debitering. Kortet bör vara aktiverat för näthandel. Månadsprenumerationen debiteras automatiskt tills kunden väljer att avbryta den genom att kontakta kundservice. Kunden bör även uppdatera kortets uppgifter när det förnyas. Detta kan enkelt göras under “Hantera uppgifter” på tidningarnas webbsidor.

Prenumerationer som debiteras automatiskt månadsvis från kundens kreditkort så lagras kundens kortuppgifter inte av HSS Media Ab utan av leverantören som tillhandahåller denna service. Samtidigt bibehålls rätten att varje månad debitera samma kort med gällande prenumerationsavgift tills det att kortets giltighet går ut eller tills kunden meddelar att man inte längre vill förnya prenumerationen. 

Uppsägning av prenumeration

Eventuella återbetalningar av prenumerationsavgifter görs enbart vid dödsfall då återbetalningen görs till den avlidna kundens dödsbo. Tidningen har rätt att avbryta prenumerationen ifall prenumerationsavgiften inte erläggs inom utsatt tid. För levererade men obetalda tidningsexemplar eller tjänster har tidningen rätt att uppbära den summa som motsvarar priset.

Mot erlagd prenumerationsavgift har kunden rätt att erhålla samtliga tidningsprodukter eller tjänster man prenumererat på. För att säga upp en prenumeration måste kunden meddela om detta senast sju (7) dagar innan påbörjandet av en ny prenumerationsperiod. I annat fall levereras tjänsten ännu under 1 månad och HSS Media fakturerar för levererad tjänst.

Åldersrabatt

Tidningen erbjuder åldersrabatt på -50% åt personer under 26 år på produkten Digital Bas. 

Uppehåll och adressändring

Uppehåll i prenumeration av digital tjänst är inte möjlig. Kund med komplett- eller helgprenumeration kan ha ett distributionsuppehåll på papperstidningen under önskad period och enbart erhålla digital tjänst. Om önskat uppehåll i papperstidningens distribution (minst en vecka) meddelas till HSS Media Ab:s kundservice minst 2 arbetsdagar på förhand.

Tillfällig adressändring för prenumererad papperstidning är möjlig för upp till tre månader.

Ifall adressändringen sker från utlandet till tillfällig adress inom Finland är bolaget inte skyldigt att reducera priset för den tillfälliga distributionen inom Finland.

Distributionen

HSS Media AB väljer fritt distributionssätt och -kanal för tidningarna. Målsättningen är att prenumeranten skall få sin tryckta tidning så tidigt som möjligt (morgondistribution).På de orter där det finns morgondistribution att tillgå till skälig kostnad och förutsatt att tidningen kostnadseffektivt kan transporteras till utdelningsorten så att den hinner med i utdelningen, delas tidningen på morgonen. På övriga områden delas tidningen med 

Postis utdelning och frekvens.Prenumerationspriset är det samma oberoende av utdelningssätt och -kanal.

För pappersprenumerationer levererade till Sverige debiteras ett högre pris. Dessa levereras på snabbast möjliga sätt med hänsyn till kostnadseffektivitet.

Reklamation av utebliven papperstidning skall ske till HSS Media Ab:s kundservice så fort som möjligt, dock senast inom 5 dagar, för att möjliggöra en leverans av utebliven papperstidning.

Kunden ansvarar för att utdelaren har fri passage till postluckan eller -lådan, och att kundens namn finns tydligt angivet på denna. 

Tidningen svarar på inget sätt för indirekt skada som uppkommit av utebliven eller försenad tidningsleverans, ej heller ansvarar tidningen för tidningar som försvinner från avlämningsställen eller för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t ex naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, strejk, lockout eller avbrott i de allmänna kommunikationerna). I tidningen kan av trycktekniska orsaker förekomma små skillnader i färger, bildkvalitet och motsvarande. Tidningen ansvarar inte för dessa skillnader och sedvanliga brister i dessa berättigar inte kunden till prissänkning eller annan kompensation. Ifall tidningen till väsentliga delar är oläslig har kunden dock rätt att få ett nytt exemplar hemsänt i efterskott.

Lagring av information

Prenumerantens och tidningsmottagarens personuppgifter sparas i HSS Media AB:s prenumerations- och kundregister. HSS Media AB behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av HSS Medias dataskyddsbeskrivning.

HSS Media AB spelar in kundservice- och försäljningssamtal för att kunna påvisa avtal som eventuellt ingås, samt för att kunna övervaka och utveckla kvaliteten på tjänsterna. Inspelningarna hanteras endast av behöriga personer som är bundna av tystnadsplikt. Klicka på länken nedan för mera information gällande HSS Media AB:s dataskyddsbeskrivning.

https://www.hssmedia.fi/dataskydd/dataskyddsbeskrivning.html

Konsumentskyddslagen säger

I 6. kap. 13§ konsumentskyddslagen stadgade förhandsuppgifter har getts på denna sida och särskild bekräftelse ges inte.

Enligt 6 kap. 16§ 6 punkten har konsumenten inte ångerrätt vid distansförsäljning om tidningen inte på eget initiativ erbjudit konsumenten prenumerationen per telefon. Ångerrätten gäller prenumeration som erbjudits per telefon av vårt ombud och kan enligt 6 kap. 15§ konsumentskyddslagen annulleras inom 14 dagar efter bekräftelsemeddelande mottagits.

Prisjusteringar som direkt följer av lagändringar, förvaltningsbeslut, förändringar i uppburen skatt eller andra liknande faktorer träder i kraft med omedelbar verkan utan ett skilt meddelande och gäller alla beställningar.

HSS Media Ab Kundservice

Tfn: 06-7848 201 (vardagar kl. 08.00 - 12.00)

E-post: kundservice@hssmedia.fi

(Beskrivningen uppdaterad 27.11.2023)