HSS Media Ab
Dataskyddsbeskrivning


Versioner

Dataskyddsbeskrivning 17.8.2018 Dataskyddsbeskrivning 27.4.2018

1. Registeransvarig

HSS Media Ab ("HSS Media")
FO-nummer: 1460613-4
Adress: Sandögatan 20, 65100 Vasa
Telefon: +35867848200
E-post: dataskydd@hssmedia.fi

2. Registrets kontaktperson

Registeransvarige
Telefon: +35867848200
E-post: dataskydd@hssmedia.fi

3. Registrets namn

HSS Media Ab:s kund och marknadsföringsregister.

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet när du överlåter uppgifter till HSS Media eller använder våra tjänster. Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för samtlig HSS Medias digitala och pappersprodukter och tjänster ("Tjänsterna") samt relaterade mobila applikationer, inklusive användning av ett användarkonto på följande sidor: vasabladet.fi, ot.fi, sydin.fi, bjud.fi och annonsbutiken.fi ("HSS Media Konto").

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering, inloggning, förflyttning mellan Tjänster och köp av produkter och tjänster. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av våra tjänster till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

HSS Media behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på användningen av Tjänsterna, kund- och avtalsförhållande, på HSS Medias berättigade intresse eller medgivande som den registrerade gett.

5. Registrets informationsinnehåll

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:


6. Registrets normala informationskällor

Vi samlar in personuppgifter vid skapandet av ett HSS Media Konto och vid efterföljande användning av HSS Media Kontot på de olika Tjänsterna. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

  1. Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv då denne skapar ett HSS Media Konto.
  2. Personuppgifter samlas också in i samband med beställning av nyhetsbrev och efter lämnande av kontaktbegäran samt vid användning av webbtjänster (bl.a. HSS Medias webbsidor och sociala medier) och cookies eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i händelser och kampanjer.

Uppgifter kan också uppdateras från HSS Medias andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

7. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till HSS Media.

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

HSS Media kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för: upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden och genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till våra underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som HSS Media fastställt. HSS Media förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

HSS Media använder Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Pixeln används enbart för Facebook-användare som gett Facebook tillåtelse att visa annonser. Data som samlas in via pixeln är inte personlig, endast aggregrad data används. Här kan du läsa Facebooks dataskyddspolicy.

För behandling av informationen använder sig HSS Media av tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området, t.ex. från USA. HSS Media ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

9. Cookies

HSS Medias webbsidor använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies skadar inte användarens dataterminal.

För att utveckla våra tjänster samlar HSS Media in statistisk information baserat på tjänster för statistisk analys. Dessa tjänster sparar kakor på din dataterminal, bl.a. information om hur användarna har kommit till webbplatsen (via sökmotor, direkt länk osv.), vilka sidor som besöktes och hur länge besöket på respektive sida varade. Med hjälp av denna information kan vi ytterligare utveckla våra tjänster och följa med hur lyckade nya utvecklingsprojekt är. Statistik förs gällande användarmängd, användarland, användartid, vilken webbläsare som använts samt det innehåll besökaren besökt. Vi kan även använda oss av tredjeparters datainsamlingpixel.

Användaren kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

10. Sociala plug-ins

När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

11. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig finns sparade i användarregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att HSS Media ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur användarregistret. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa våra lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån du själv har levererat uppgifter till HSS Medias marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan HSS Media.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av ditt medgivande, har du rätt att återkalla medgivandet genom att meddela detta till oss enligt punkt 12 i denna dataskyddsbeskrivning.

12. Kontakt

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per e-post till den adress som nämns i punkt 2 ovan.

HSS Media kan be dig att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas. HSS Media kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

HSS Media svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

13. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande. På basen av användarens beteende i våra tjänster sker profilering, för att förbättra användarens användarupplevelse.

14. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för HSS Media. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i HSS Medias tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

15. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

HSS Media utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. HSS Media rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

(Beskrivningen uppdaterad 17.8.2018)